در ستایش استاد مهندس هوشنگ سیحون

یک اومانیست واقعی، یک کاپیتالیست – سوسیالیست، است.

نوشتاری در ستایش مهندس هوشنگ سیهون                  داوود شهیدی

 

لکوربوزیه بزرگ، روزی در تعریف یک معمار گفت که یک معمار، نه یک کاپیتالیست و نه یک سوسیالیست است و بلکه او یک کاپیتالیست – سوسیالیست است.

من می دانم و باور دارم که خیلی ها درخیلی محفل و مجلس ها ، خیلی این را گفتند و اما هرگز در نیافتند که استاد از چه سخن می گوید.

و اما یک معمار، اگر در یک خاستگاه زمان تاریخی و مکان جغرافیائی خاص، درست و استوار قرار گیرد و بایستد ، به ناگزیر، به گمان من روایتی از یک کاپیتالیست – سوسیالیست است، یا تصور تصویر است از یک پرنده که روی یک الاغ سوار است.

یک معمار، به ناچار کاپیتالیست است چون با پول است که فکر محقق می شود و این فکر است که باید بر پول سوار شود . اما نه تنها این و اما این هم باید که پول یک سیستم است که معمار آن را بداند و تدبیر کند.

شگفت آور نیست که سولیوان، این عاشق و بیقرار هنر معماری، روزی گفت:

-          آنچه از معماری مهم تر است، یافتن قطعه زمینی است که معماری بر آن قرار گیرد.

یعنی ، باری بهر جهت و به هر حال، یک الاغ باید باشد تا پرنده بر آن بنشیند.

اما، خدا و شاعر و معمار، خوب می داند که الاغ ها هم چون پرنده ها، شاعرانه و دلپذیرند. و تنها ترسوها می گویند و عاشق پیشه های آماتور که تنها، این پرنده ها هستند که دلپذیرند و اما... اینک باز هم در بارۀ یک کاپیتالیست – سوسیالیست.

می دانم  و آلبرکامو نیز تأکید می کند که کاپیتالیسم، خوش خط و خال است و این را باز می گویم که باید دانست که این دموکراسی های نام آور از بطن تاجر طماع و کاهن مکار، برخاسته اند که مولیر و بالزاک  در آغاز قرن 20 و اشتاین بک و آرتور میلر در میانۀ آن ، آن را در هیأت های متفاوت، افشاء کرده اند و بازشنوی این عبارات از جرج آرول، این هشدار دهندۀ بزرگ که از آن پرچم های سرخ و حرکت های خیابانی و اعتراض ها و فریاد ها و سرودهای انترناسیونال یاد می کند که هنوز در چنبرۀ استالینیسم مسخ و گرفتار نشده اند و ما را می برد به رساله های انگلس و نگرش فوریه به مسکن کارگری در شکل گیری تخیل اجتماعی در معماری و شهر و ما را می برد به آن درک همه جانبه از یک معمار که مردم و حقوق مردم را پاس می دارد و تجمل وتعیّن را انگیزه طراحی ساختمان نمی داند و ... که فرهنگ را و جامعه و تاریخ را.

 و اما هوشنگ سیحون!

و او چرا یک معمار است و من می گویم چون یک معمار حقیقی است و هم یک معمار واقعی است و این است که چرا می گویم یک اومانیست واقعی – یک کاپیتالیست – سوسیالیست است.

یا الگوی یک کنتراست هارمونیک و این است که او همچنان است در کنار آن های دیگر اما آنسوی مرزهای جغرافیا و اما در این کهن بوم و بر، چنان که در بزرگداشت الوار آلتو و در حضور آلوار آلتو. و هم چنان است که آقای ریچارد نوترا آرشیتک بزرگ آمریکائی در کنار آقای مهندس هوشنگ سیحون رئیس دانشکده هنرهای زیبا و دانشجویان دانشکده دیده می شوند.

 و اما او در فرانسه در مدرسه بوزار پاریس، دیپلم گرفت و با اسطوره هائی چون آگوست پره، کار کرد و در ایران، مهندسی و استادی کرد و ریاست بر دانشکدۀ هنرهای زیبا در ادامه آندره گودار و سربالائی اعتبار و شهرت را درست در نوردید و نام شد تا تأثیرگذار شود و بر معماری و معمار نگاه کرد در سرزمین مادری و این روایتی است از معمارها که این من، دارد دانسته های خود را در حضور او روایت می کند و شرح و عرض حال می دهد به تاریخ که می گویم و می دانم که :

آنچه در برابر او بود یک اسپاگتی از جورهای ناجور و ناجورهایی که سردر گم!

و اما در این اسپاگتی در هم چه رشته هایی را یافت و دنبال می توان کرد. در انبوه در هم اینهمه گرایش ها و خط و ربط ها و یا حرکت ها و جریان های احساس و فکر و شاید!

که یکی روشنفکر و انتلکتوئل، دنباله دار درک مجرد و نو یک معمار در مدرسۀ باوهاوس که دارد در شریان های آموزش غربی، پخش و منتشر می شود. اما بهرحال، یک دیگر هم، یک ذهن غرب زده است که هرچند یکی دیگر است و اما که تنها اداست و اطوار است... و حال، یک دیگر هم ، بی آماده سازی و بسترسازی است که مواجهه و رودررویی می کند که اوتنها ایده را در انگشتان می فشارد و بر عرصۀ پوک و ناگسترده، تنها اشک می ریزد و رمانس است و حساس است و اما منفعل است و چاره ساز نیست و این است که حادثه، اتفاق نیست و تنها احساس پراکنی و آه و خشم و سوز و گداز.

و اما این یکی عوامانه است و ترشرو است و دندان قروچه است و که فیل رو می کند که ناگزیر باید آن را هوا کند که یا بدون طویله شایسته و بایسته فیل است و یا که این فیل از جنس بادکنک است و بس و یا در خور باد و هواست.

و دیگر رشته ها، آن کس ها و نا کس های یک اسپاگتی کمونیست و فقط کمونیست که منفی و منفی و منفی و حالا، هر چند شاید رستگار و اما زنده بگور!

و با تمام آن روال ها  و چپ روی و تا اینکه غرب روی و یا اینکه چپ زدگی تا غرب زدگی و امّا غرب زدگی نه که، عرب زدگی بی لگام  و افسار که انگاریک عکس برگردان که حتی آن آرشیتکتور دو ژوردوئی ها را که تنها روزنه هایشان بود مرعی نبود و تنها راوی بود و آنها یا ناتمام اند و یا هرگز پیوستگی سامانه دار که ندارند بلکه هرج و مرج هم نه و حتی پیروی کورمال هم نه و تنها لولیده اند و بس و یک جور شده اند خود اسپاگتی در هم جوش!

اما خود صاحب دید نو و مجرد که ایلیا ارنبورگ و روزا لوگزامبورک را در کنار دارد، در مدرسه معماری باوهاوس می گوید که ما معماران نباید که تنها در انتظار تغییرات اجتماعی باشیم تا آن لحظۀ خوب که معماری در آن تبلور یابد و در برابر ما خودنمائی کند و بنمایاند و پدیدار شود هم! وپرنده بهرحال روی یک الاغ سوار است. آه ای الاغ بی گناه.

پس یک معمار که پول را تدبیر می کند بناگزیر در ارتباط درست و کاردان با حاکمان سیاست روز قرار می گیردو نه دهان کجی می کند و بی قراری و نه تسلیم و سرسپردگی!

و من تنها، این را می گویم و بر آن پای می فشارم که سیحون، این حیرت زدۀ مردم و فرهنگ آنها، چگونه کولی وار، ایشان و سرزمین ایشان را در می نوردد و یادداشت می زند با طرح هایش، حس و فکر معماری را ثبت می کند.

او در کروکی هایش ، تنها دست قوی نیست بلکه یک ذهن قوی است و فرهیخته و پویا که زندگی را در قالب طرح زنی هایش هم آواز می دهد و هم می سراید و هم ضبط می کند.

یا او در یک آنجای دیگر در هیأت راهبر تشکل معماری، مردم و مدنیت را پاس می دارد.

که خبر خوانی می کنم و بس و می گویم که بهرحال سوسیالیست ها اینگونه اند تا بانکدارهای با انبان های پول،  که انجمن معماران با اقتصاد برنامه ریزی شده از مردم و زاغه نشین پشتیبانی می کند تا ایشان را سکونت و سامان دهد و هم انسان و هم بافت اساسمند شهر راپاسداری کند و هرج و مرج شهری امر بی خانمانی را چاره جو و هدایتگر نیست .

یا دفتر فنی دانشکدۀ هنرهای زیبا که برپا می شود تا کنترل دانشگاهی باشد بر امر ساخت و ساز و نوسازی ایران.

تشکل معماران در اندیشۀ و تأمل و دست اندرکار در موضوعیت خود معمار و معماران تا تشکل ها فراگیر شوند.

پرداختن به موضوع های فن و کاربری در همکاری و هم آوائی و گفتمان با مدیریت دولتی در امر مسکن و همراه با تحلیل و  ارائه راه حل در امر حاشیه نشینی و همگامی و برنامه ریزی برای امر Zoning ordinance  و یا Building Code   

  و یا    و تلاش و تکاپو برای شفاف سازی امر شهرداری و   خیلی دیگر تا طرح آوری معماری برای خلق شهرهای و اقماری و باز هم سازماندهی اقتصاد و نقش جدی آن در تولید کلان ساختمان واینکه معماری ما پیچیده است و نباید آن را خیلی به یک برگزیده هنرمند وانهاد و معماری و خلاقیت در معماری ناگزیر از انجمن و گروه و تشکل های از این دست و ناگزیر از کار انجمن و گروهی است . و این اتفاق ها و ستاره ها نیستند که فرهنگ معماری را می آفرینند. و خیلی های دیگر و هم نگاه به جهان و فن آوری در جهت بهسازی محیط طبیعی و زیست محیطی که. انگار در بطن خاکستری مدیریت با اقتدار ، رنگ ها و سرودها شعله می کشند همسان چپ جدید که در هیأت سبزها تنها از آب و درخت و چکامۀ آوای نهنگ و جزایر مهجور مرجانی دفاع می کند و می خواند و نعره می زند و پای می کوبد که ای زمین مادر، ای زحمتکش، ای پرزایش، فریاد خود را برکش!

و باز مکرر می کنم که کروکی هایش صرفا" عکاسی طراحی شده از معماری نیست بلکه یک ذهن شاعراست که معماری ایران را می داند و می پرسد و در طرح زنی هایش باز می یابد و در یافت هایش را باز می نمایاند در قالب طرح هایش و آن است که کارهایش دارای طعم سیحونی است و چنانکه نقش هایش عطر سیحونی!

و اما، معمار با آثار مونومنتال، خیام و نادر و بوعلی و دیگران و آنها که مثال و نشان ایران اند  و دانش ایران در آن معماری متبلور می شود وبازهم، اما بارها، او چکامه می سراید، در ارتباط با درک مدرن و مدرنیته، در آثار عام خود می نماید که چطور می باید که رشته و سررشته با نیازهای امروز درهم بافته و تنیده شود و اما در احساس گرایی او آن می کند که یک معمار، انگار ناممکن را طرح می کند تا شاعری پیشه کند در طرح یک ویلا در اطراف یک خرسنگ و کارها و آثار معمارنه اش و نقش های او برنمد و خیلی و خیلی ... آنها را زود و آسان می شود یافت ولی آما به همان سان، دریافت؟

و اما حرف آخر اینکه اگر چند مقدماتی هرگز سال بالائی نمی شود و سال بالائی هرگز مقدماتی نبوده است و من می گویم که من باقی مانده ام در حسرت معمار شدن، اما در آن آتلیه های داغ  و پرهیاهو و شلوغ و پرتکاپو هم پرگفتگو و آن لحظه های سیحونی، هنوز با من است.

خاطرۀ شوخ چشمی خط نویسی های مهمل بر رلووه های بدانسان استادانه راندو شده و هم معماری با فکرها و اتوود و پونسیو و  فاساد و مقطع و پرسپکتیو و پروژه و برنا مه  اسکیس و یا پروژه دکور، راندو و لاوی و کاغذ دسن و کاغذ راندو کشیده و گسترده روی شاسی های غول پیکر پراز گرافوس و قلم مو و گوهاش و آنهمه یا عرصه های هنر و حجاری با طراحی سیاه قلم و مجسمه سر و نیم تنه و طرح برجسته و یا طراحی حالات و قیافه و یا مدل بیجان با کمپوزیسیون تزیینی و مدلاژ و آنتیک و منظره و فرسک و یا در نهایت پروژه دیپلم و ارزش گزاری مانسیون اول و یا نیم مانسیون و مدال درجه دوم با تشویق و یا ممتاز و کف زدن ممتد حضار!

 

و اما هوشنگ سیحون، یک معمار است چون درست آرمانگرا و درست منتقد و معترض از یکسو و هم زمان و هم سان، درست مدبر و چاره جو و دست اندرکار و کاردان است. و باز هم او یک معمار است زیرا که خود یک حکایت معماری است و به روایتی یک کمپوزیسیون پویا از اجزاء و عناصر دیگرگون و دیگر سان که متعادل و مجموع اند و نه مغشوش و بی رنگ و حال؛ که یک و یک آنها یک رساله اند. اینست که او را فهرست می کنم و می گویم که او، نخست، یک آموزش گر در معماری است که بوزار پاریس را گرامی داشت و اندیشه کرد و تداوم بخشید در قالب و روال آداب و آئین پارسی، و این است که او در دانشکدۀ ماومن یک جامعه خلق کرد از مجموعه های کوچک و تو در تو به نام آتلیه که هر کدام حاوی یک خانواده و خاندان و گروه و قبیله است که در آن شخص از گروه می آموزد و جمع با فرد، تعالی می یابد و دوم او یک پرچم دار و پیشرو و خط وربط دار در معماری مونومنتال است که انعکاس مستقیم تمدن امروز و دیروز وطن است و سوم، یک معمار شاعر است برای آفرینش فکر و حس شخصی و خصوصی و سوم یک سیاست گزار است در نوسازی و بهسازی محیط ساخت و ساز و چهارم یک تشکل دهنده است در عرصه معمار و معماران و پنجم یک معمار جمع و جامعه است در قالب آرشیتکت طراح فضاهای عام و آمیزش توامان فضا و اجتماع و ششم او یک دارنده و برازنده خرد امروز جهانی در عرصۀ معماری و شهر و هم پاسدار میراث گرانقدر این کهن بوم و بر و هفتم یک طراح کروکی های بیان گر که شکوه کاه گل و ده و قصبه را در می یابد و باز هم آخر اینکه او ایران و ایرانی است.

اینست که چرا تاریخ زمان و جغرافیای مکان با او همبود و همسو است.

اینست که چرا سرودها و پرچم ها و رنگ های پرهای و هوی در بطن این مرد پر حضور، روان اند و می لغزند و سُر می خورند، چنانکه رقص آواز و نوای ملودی بر استواری ریتم و حجم های معماری بر استروکتور با اقتدار با انضباط!

و سخن آخر اینکه او گرامی است و همواره و همیشه به روایت تصویر ها و کروکی های کارتونیک و مشهور لکوربوزیه، این پرنده است که بر الاغ سواری می کند و نه زبانم لال یک الاغ روی یک پرنده.   
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات